Ogólnopolska Konferencja naukowa „Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością”

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2021 roku w trybie zdalnym.

Wydarzenie to jest  zaproszeniem do szerszej refleksji, także interdyscyplinarnej, nad strategiami przyjmowanymi przez jednostki i rodziny w odpowiedzi na szybko zmieniającą się rzeczywistość. Istotne są pytania zarówno o rodzaje dokonywanych wyborów, ich uwarunkowania i uzasadnienia, a także ustalenie czy sytuacja kryzysu sprzyja inwestowaniu w siebie, we własne zasoby czy wzmacnianiu więzi rodzinnych i nieformalnych sieci wsparcia, czy też przeciwnie, wzmaga orientowanie się na zewnętrzne źródła i relacje pomocowe? Jaką rolę w tych wyborach odgrywa
sfera publiczna i to co oferuje? Czy proces zwiększania autonomii decyzyjnej jednostek jest szansą dla przedstawicieli mniejszości, kategorii defaworyzowanych i lokalnych środowisk, czy może wręcz przeciwnie? Odpowiedzi na te pytania pozwolą identyfikować przemiany i ich uwarunkowania.

Konferencja skupiać się będzie wokół następujących zagadnień:
1. Między normatywizmem a nonkonformizmem: orientacje życiowe i wybory codzienne
Polaków w czasach ryzyka i niepewności, w tym strategie życiowe i ścieżki biograficznych
wyborów ludzi młodych.
2. Między normalnością a koniecznością: codzienne funkcjonowanie grup i kategorii
społecznych (wg kryterium wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, zawodowej i
ekonomicznej).
3. Transformacja relacji i więzi społecznych (rodzinnych, zawodowych, rówieśniczych, wśród
nich także relacji pokoleniowych i wewnątrz pokoleniowych w rodzinie, w szkole, na uczelni).
4. Koszty nieekonomiczne radzenia sobie z niepewnością i panowaniem nad ryzykiem.
5. Strategie zaradności: indywidualne i grupowe sposoby rozwiązywania dylematów
codzienności.
6. Instytucjonalne zasoby radzenia sobie z niepewnością (instytucje pomocy społecznej,
oświatowo-wychowawcze).
7. Społeczność lokalna i sąsiedztwo jako zasoby zaradności społecznej .
8. Pandemia w doświadczeniu i w opiniach Polaków.
9. Kwestie mobilizacji społecznych grup defaworyzowanych (osób ubogich, z
niepełnosprawnością, przewlekle chorych).
10. Konsekwencje medykalizacji życia społecznego w okresie pandemii.

Opłata za udział w konferencji obejmuje koszt wydania publikacji i wynosi 200 zł.

Zgłoszenie uczestnictwa za pomocą formularza na adres mailowy do 15 kwietnia 2021

Więcej informacji na stronie: http://socjologianiepelnosprawnosci.pl/?page_id=1772

Organizatorzy:

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Sekcja Pracy Socjalnej PTS

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS

Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS

CFP: Przegląd Socjologiczny

W imieniu Zarządu Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS chcielibyśmy zaprosić Państwa do  nadsyłania tekstów poświęconych zagadnieniu szeroko rozumianej izolacji osób z niepełnosprawnością, które opublikowane zostaną w Przeglądzie Socjologicznym.

Zapraszamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji oraz nieszablonowych analiz ukazujących konsekwencje społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna. W publikacji szczególnie chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19.

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 15 kwietnia 2021 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Przeglądu Socjologicznego, które znaleźć można na stronie czasopisma: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/ authors, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze.  

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że każdy z artykułów powinien mieć około 40000 znaków ze spacjami (włączając w to abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię). Teksty powinny być przygotowane w języku angielskim (British English).

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

 

CFP: Monografia pt. „Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnościami”

Z przyjemności pragniemy zaproponować Państwu udział w kolejnej monografii, jaka ukaże się pod patronatem Sekcji Socjologii Niepełnosprawności. Książka powstanie w ramach serii monografii naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hasłem przewodnim monografii będzie wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością. W związku z tym zgłoszone do książki artykuły powinny koncentrować się m.in. na: sposobach wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami (telepraca, telemedycyna, edukacja online, e-usługi, e-zakupy, e-rozrywka, komunikacja online); edukacja online i kompetencje cyfrowe osób z niepełnosprawnościami; wirtualna aktywność obywatelska, społeczna i polityczna osób z niepełnosprawnościami; VR, AR, gry cyfrowe i ich potencjał dla osób z niepełnosprawnościami. Przy czym jesteśmy otwarci na nowe pomysły i interesujące tematy dotyczące złożoności i dynamiki zachodzących procesów wirtualizacji życia społecznego i ich wpływu na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami także z uwzględnieniem ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wywołaną przez wirusa Covid-19.

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 28 lutego 2021 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami dla Autorów , a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że każdy rozdziałów powinien mieć w granicach 20 stron maszynopisu (włączając w to abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię).

Przewidywany termin publikacji to czwarty kwartał 2021 roku.