Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Regulamin


Regulamin konkursu fotograficznego
"Zdjęcie na okładkę"

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zdjęcie na okładkę” jest Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności, która ogłasza konkurs i określa jego terminarz. 
2. Celami konkursu są:
– promowanie tematyki związanej z widocznością i obecnością zjawiska z niepełnosprawnością oraz osób
z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, a w szczególności wzmacniania zaangażowania społecznego
członków Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w tym obszarze,
– rozwijanie wrażliwości socjologicznej i artystycznej w odniesieniu do prezentowania niepełnosprawności i
problemów oraz aktywności i życia codziennego osób z niepełnosprawnością,
– prezentacja twórczości członków i sympatyków PTS, w tym Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w dziedzinie
fotografii,
– stworzenie banku zdjęć do wykorzystania w publikacjach wydawanych pod patronatem Sekcji PTS Socjologii
Niepełnosprawności.
3. Warunki dotyczące zgłaszanych fotografii:
– Prace należy nadsyłać na adres: sekcjasnpts@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.
– Fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_tytuł_zdjęcia.
– Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli.
– Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
– Jeżeli na fotografiach znajduje się wizerunek osoby, uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do zgłoszenia
pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraża zgodę na nieodpłatną publikację
i rozpowszechnianie swojego wizerunku.
4. Uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza, że :
– jest autorem załączonych fotografii,
– przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory
fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich,
– wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie na stronie internetowej sekcji oraz stronie sekcji w serwisie
społecznościowym Facebook nadesłanych zdjęć oraz swojego imienia i nazwiska,
– zgadza się na nieopłatne wykorzystanie zdjęć w publikacjach wydawanych pod patronatem Sekcji Socjologii
Niepełnosprawności i ma świadomość konieczności podpisania przed publikacją oświadczenia autora zgodnego ze
wzorem obowiązującym w danym wydawnictwie .
5. Organizator powołuje Jury konkursu złożone z trzech osób. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.
6. Nagrodami w konkursie będą: publikacja zdjęcia na okładce jednej z monografii wydanej przez organizatora konkursu oraz na stronie internetowej sekcji i stronie sekcji w serwisie społecznościowym Facebook.
7. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii i ich autorów przypadku naruszenia regulaminu konkursu.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z organizatorem konkursu, który jest administratorem danych.
Administrator danych osobowych – Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności – przetwarza dane osobowe (imię,
nazwisko, adres e-mail) na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach udzielonej zgody w celach
związanych z udziałem w Konkursie i archiwizacji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału
w konkursie.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
10. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do jego organizatorów.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content