Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Konferencja


Ogólnopolska konferencja naukowa

Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie
z niepewnością

10-11 czerwca w trybie zdalnym

Problematyka konferencji

Makrostrukturalne procesy: zmiany demograficzne, transformacje rynku pracy oraz wzrost konkurencyjności, znaczenia konsumpcji, a także upowszechnienie edukacji na poziomie wyższym, otwierają przed ludźmi wielość możliwości wyboru i kreowania własnego życia, ale w warunkach intensyfikacji zagrożeń społecznych, narastającej niepewności i nieprzewidywalności. Obserwacja życia społecznego ujawnia załamywanie się porządku społeczeństwa nowoczesnego. Zorganizowany wokół pracy i życia rodzinnego linearny przebieg życia różnicuje się i biografizuje. Załamanie jednolitego habitusu i wielość wzorów stylu życia otwiera możliwości, ale jednocześnie zmusza do dokonywania wyborów. Transformacji podlegają podstawowe sfery życia: zawodowego,  rodzinnego, szerzej funkcjonowania społecznego, a także sposoby przezwyciężania problemów egzystencjalnych: materialnych i pozamaterialnych. 

Wyłaniający się nowy ponowoczesny ład charakteryzuje zwiększenie znaczenia podmiotowości jednostki. Człowiek jako indywiduum staje się centrum życia społecznego, jego tożsamość indywidualna, a nie kolektywna wysuwa się na plan pierwszy. Jednostka staje się, wg określenia U. Becka, centrum planistycznym i zarządzającym swoją biografią, a jej  podstawową kompetencją cywilizacyjną staje się zdolność przejmowania kontroli nad swoim życiem. Dokonując wyborów wraz z systemem wiedzy i przekonań, w których znajdują one swe uprawomocnienie, jednostka buduje swą społeczną tożsamość i odpowiada na społeczne oczekiwania normatywne. Jednocześnie indywidualne wybory kształtują nowe podziały społeczne i nierówności społeczne.

Stałym elementem egzystencji jednostki ponowoczesnej jest niepewność i nieprzewidywalność warunków i sytuacji życiowych. Niezależnie jakiej sfery życia dotyczą ludzkie wybory, kultura nie dostarcza jasnych wskazówek, które z nich są właściwsze i obarczone mniejszym ryzykiem wystąpienia niepożądanych konsekwencji. Podejmowanie kluczowych decyzji dla każdej biografii dotyczących obecności na rynku pracy, założenia rodziny, jest dla jednostki wyzwaniem, z którym radzi sobie coraz trudniej w nieprzewidywalnej rzeczywistości i skutkuje poszukiwaniem wsparcia profesjonalnego i w najbliższym otoczeniu społecznego funkcjonowania. Charakterystyczne dla społeczeństwa ponowoczesnego tendencje pogłębiła sytuacja pandemii Covid-19 towarzysząca nam od roku. To doświadczenie zwiększyło niepewność, poczucie zagrożenia i utraty kontroli w codziennym życiu, przewartościowuje plany życiowe i skraca ich czasowy horyzont. Ponowoczesne, zintensyfikowane pandemią, warunki funkcjonowania współczesnych Polaków rodzą ważne pytania: Czy i jak zmieniło się życie jednostek i rodzin? Jak radzą sobie z nowymi sytuacjami? W jaki sposób starają się zapanować nad lękiem i niepewnością?   Na ile mogą i są autonomiczni?

Organizowana konferencja jest zaproszeniem do szerszej refleksji, także interdyscyplinarnej, nad strategiami przyjmowanymi przez jednostki i rodziny w odpowiedzi na szybko zmieniającą się rzeczywistość. Istotne są pytania zarówno o rodzaje dokonywanych wyborów, ich uwarunkowania i uzasadnienia, a także ustalenie czy sytuacja kryzysu sprzyja inwestowaniu w siebie, we własne zasoby czy wzmacnianiu więzi rodzinnych i nieformalnych sieci wsparcia, czy też przeciwnie, wzmaga orientowanie się na zewnętrzne  źródła i relacje pomocowe? Jaką rolę w tych wyborach odgrywa sfera publiczna i to co oferuje? Czy proces zwiększania autonomii decyzyjnej jednostek jest szansą dla przedstawicieli mniejszości, kategorii defaworyzowanych i lokalnych środowisk, czy może wręcz przeciwnie? Odpowiedzi na te pytania pozwolą identyfikować przemiany i ich uwarunkowania. 

Zagadnienia szczegółowe

Między normatywizmem a nonkonformizmem: orientacje życiowe i wybory codzienne Polaków w czasach ryzyka i niepewności, w tym strategie życiowe i ścieżki biograficznych wyborów ludzi młodych.

Między normalnością a koniecznością: codzienne funkcjonowanie grup i kategorii społecznych (wg kryterium wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, zawodowej i ekonomicznej).

Transformacja relacji i więzi społecznych (rodzinnych, zawodowych, rówieśniczych, wśród nich także relacji pokoleniowych i wewnątrz pokoleniowych w rodzinie, w szkole, na uczelni).

Koszty nieekonomiczne radzenia sobie z niepewnością i panowaniem nad ryzykiem.

Strategie zaradności: indywidualne i grupowe sposoby rozwiązywania dylematów codzienności.

Instytucjonalne zasoby radzenia sobie z niepewnością (instytucje pomocy społecznej, oświatowo-wychowawcze).

Społeczność lokalna i sąsiedztwo jako zasoby zaradności społecznej.

Pandemia w doświadczeniu i w opiniach Polaków.

Kwestie mobilizacji społecznych grup defaworyzowanych (osób ubogich, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych)

Konsekwencje medykalizacji życia społecznego w okresie pandemii.

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

Dr hab. Mariola Bieńko prof. UW
Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder prof. SGGW
Dr hab. Jakub Niedbalski prof. UŁ
Dr hab. Małgorzata Sikorska prof. UW
Dr hab. Iwona Taranowicz prof. UWr
Dr hab. Joanna Wyleżałek prof. SGGW
 Przewodnicząca: 
Dr hab. Iwona Taranowicz prof. UWr
Dr Robert Frei UWr
Dr Wojciech Skiba UWr
Dr Dariusz Szrejder UWr
Dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska
Dr Dorota Żuchowska-Skiba AGH

Ważne terminy

zgłoszenie
udziału

15 IV 2021
przyjęcie zgłoszenia

30 IV 2021
wniesienie opłaty

10 V 2021
konferencja


10-11 VI 2021

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł prosimy wpłacić do 10 maja 2021 roku na rachunek bankowy, który udostępnimy wraz z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji.

Publikacja po konferencji

Planowana jest publikacja wystapień konferencyjnych w  wieloautorskiej monografii (20 pkt.) oraz w czasopismach naukowych (min. 20 pkt.)

Patronat

Biuro Wrocła Bez Barier

Organizatorzy

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Instytutu Socjologii UWr

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
SGGW w Warszawie

PTS Oddział Wrocławski

PTS Sekcja Pracy Socjalnej 

PTS Sekcja Niepełnosprawności 

PTS Sekcja Socjologii Życia Rodzinego i Intymności

Skontaktuj się z nami

Skip to content