Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Ogólnopolska Konferencja naukowa „Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością”

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2021 roku w trybie zdalnym.

Wydarzenie to jest  zaproszeniem do szerszej refleksji, także interdyscyplinarnej, nad strategiami przyjmowanymi przez jednostki i rodziny w odpowiedzi na szybko zmieniającą się rzeczywistość. Istotne są pytania zarówno o rodzaje dokonywanych wyborów, ich uwarunkowania i uzasadnienia, a także ustalenie czy sytuacja kryzysu sprzyja inwestowaniu w siebie, we własne zasoby czy wzmacnianiu więzi rodzinnych i nieformalnych sieci wsparcia, czy też przeciwnie, wzmaga orientowanie się na zewnętrzne źródła i relacje pomocowe? Jaką rolę w tych wyborach odgrywa
sfera publiczna i to co oferuje? Czy proces zwiększania autonomii decyzyjnej jednostek jest szansą dla przedstawicieli mniejszości, kategorii defaworyzowanych i lokalnych środowisk, czy może wręcz przeciwnie? Odpowiedzi na te pytania pozwolą identyfikować przemiany i ich uwarunkowania.

Konferencja skupiać się będzie wokół następujących zagadnień:
1. Między normatywizmem a nonkonformizmem: orientacje życiowe i wybory codzienne
Polaków w czasach ryzyka i niepewności, w tym strategie życiowe i ścieżki biograficznych
wyborów ludzi młodych.
2. Między normalnością a koniecznością: codzienne funkcjonowanie grup i kategorii
społecznych (wg kryterium wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, zawodowej i
ekonomicznej).
3. Transformacja relacji i więzi społecznych (rodzinnych, zawodowych, rówieśniczych, wśród
nich także relacji pokoleniowych i wewnątrz pokoleniowych w rodzinie, w szkole, na uczelni).
4. Koszty nieekonomiczne radzenia sobie z niepewnością i panowaniem nad ryzykiem.
5. Strategie zaradności: indywidualne i grupowe sposoby rozwiązywania dylematów
codzienności.
6. Instytucjonalne zasoby radzenia sobie z niepewnością (instytucje pomocy społecznej,
oświatowo-wychowawcze).
7. Społeczność lokalna i sąsiedztwo jako zasoby zaradności społecznej .
8. Pandemia w doświadczeniu i w opiniach Polaków.
9. Kwestie mobilizacji społecznych grup defaworyzowanych (osób ubogich, z
niepełnosprawnością, przewlekle chorych).
10. Konsekwencje medykalizacji życia społecznego w okresie pandemii.

Opłata za udział w konferencji obejmuje koszt wydania publikacji i wynosi 200 zł.

Zgłoszenie uczestnictwa za pomocą formularza na adres mailowy do 15 kwietnia 2021

Więcej informacji na stronie: http://socjologianiepelnosprawnosci.pl/?page_id=1772

Organizatorzy:

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Sekcja Pracy Socjalnej PTS

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS

Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS

Skip to content