O NAS

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności

Powstanie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego stanowi ukoronowanie instytucjonalizacji środowiska naukowego zajmującego się badaniem zjawiska niepełnosprawności i umożliwia stworzenie trwałej platformy współpracy oraz wymiany informacji, wzorem analogicznych sekcji działających w ramach międzynarodowych stowarzyszeń socjologicznych.

Nasze Cele

grafika przedstawijąca tablicę z wykresem

popularyzacja i upowszechnianie wyników prowadzonych ​badań i analiz

grafika przedstawiająca kształt monitora i smartfona

wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu badań nad niepełnosprawnością

grafika przedstawiająca kształt tabletu i na jego tle dymki służace komunikacji

integracja środowiska związanego ze studiami nad niepełnosprawnością

grafika przedstawiająca czarne sylwetki ludzi w kółkach połączone w sieć za pomocą prostych linii, jedna z sylwetek w kółku ma kolor pomarańczowy

budowanie i podtrzymywanie sieci naukowców i praktyków

Co nas wyróżnia

Dynamiczny rozwój

Obecnie socjologia niepełnosprawności to znacząca subdyscyplina naukowa, która gromadzi dużą liczbę badaczy i naukowców oraz może poszczycić się licznymi osiągnięciami naukowymi.

Otwartość

Rozwijana metodologia  pozwala na    partycypacyjny charakter badań a rosnąca liczba  badaczy z niepełnosprawnością daje możliwość wzbogacenia dotychczasowych modeli      wyjaśniających związane z niepełnosprawnością  o perspektywy niedostępne sprawnym   przedstawicielom akademickiego świata. 

 

 

Praktyczy Walor Badań

Aplikacyjny charakter badań sprawia, że socjologia niepełnosprawności ma coraz większe znaczenie w pokonywaniu wyzwań         i w rozwiązywaniu problemów społecznych, dotyczących między innymi kwestii marginalizacji, wykluczenia czy stygmatyzacji osób z niepełnosprawnościami. 

 

Pluralizm metodologiczny

Badania prowadzone są  przy wykorzystaniu szerokiego spektrum metod i technik badawczych, od etnograficznych badań uczestniczących, przez podejście ilościowe operujące statystykami i wynikami badań sondażowych po rozmaite aplikacje jakościowych analiz dyskursu publicznego. Taka wielość perspektyw badawczych wynika                                z interdyscyplinarnego charakteru socjologii niepełnosprawności.

Interdyscyplinarość

Socjologia niepełnosprawności, zataczając coraz szersze kręgi w poszukiwaniu swych zainteresowań i wkraczając na coraz bardziej skomplikowane obszary w odkrywaniu nowych powiązań pomiędzy naukami społecznymi, medycznymi, prawnymi czy ekonomicznymi na trwałe wpisała się nie tylko w działalność naukową, ale także    w programy nauczania studiów socjologicznych, pedagogicznych czy medycznych.

znaczenie społeczne

Socjologia niepełnosprawności wychodząc poza środowisko akademickie w popularyzowaniu wyników badań i analiz dotyczących problematyki niepełnosprawności sprzyja inicjowaniu oraz upowszechnianiu działań emancypacyjnych wśród osób                                   z niepełnosprawnościami oraz przyczynia się do budowania w społeczeństwie akceptacji dla inności i tolerancji promując działania antydyskryminacyjne.  

Zarząd Sekcji

zdjęcie portretowe przedstawia Jakuba Niedbalskiego

dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ

Przewodniczący

dr hab. Mariola Racław, prof. UW

Wiceprzewodnicząca

Zdjęcie portretowe przedstawia dr Joannę Sztobryn-Giercuszkiewicz

dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

Skarbnik

zdjęcie portretowe przedstawia Dorotę Żuchowską-Skibę

dr Dorota Żuchowska-Skiba

Sekretarz

Nasza Historia

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności została powołana w dniu 30 listopada 2018 roku na wniosek grupy członków PTS.
Wyodrębnienie Sekcji stanowiło ważny krok, którego celem jest integracja środowiska naukowego zajmującego się kwestiami niepełnosprawności, rozwój subdyscypliny oraz wypracowanie nowych rozwiązań możliwych do implementowania w praktyce.
Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele jednostek badawczo-naukowych (katedr, zakładów, pracowni na uczelniach i poza nimi) specjalizujących się rozważaniach nad niepełnosprawnością. Podejmowana jest szeroka współpraca między nimi, dająca w efekcie liczne wspólne inicjatywy w postaci publikacji, organizacji wydarzeń naukowych czy projektów badawczych. Polscy naukowcy włączają się rówież w międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe i praktyczne inicjatywy poza granicami kraju.
Powstanie Sekcji ułatwi budowanie sieci współpracy oraz pozwoli na lepsze poznanie się badaczy dzięki organizowaniu konferencji, seminariów naukowych i spotkań z autorami wybitnych książek oraz badań z zakresu studiów nad niepełnosprawnością.

Sekcja w liczbach

0
Członkowie Sekcji
0
Społeczność na FB
0
Grupa praktyków

Dołącz do NAS

Socjologię niepełnosprawności tworzą nie tylko socjologowie, ale także przedstawiciele takich dziedzin i dyscyplin naukowych, jak: polityka społeczna, praca socjalna, psychologia, pedagogika, ekonomia czy prawo. Zapraszamy do udziału w pracach Sekcji wszystkich, którzy prowadzą badania związane z szeroko pojętą tematyka niepełnosprawności niezależnie od reprezentowanej dziedziny czy dyscypliny naukowej.

Wspierają nas