Powstanie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego stanowi ukoronowanie instytucjonalizacji środowiska naukowego zajmującego się badaniem zjawiska niepełnosprawności i umożliwia stworzenie trwałej platformy współpracy oraz wymiany informacji, wzorem analogicznych sekcji działających w ramach międzynarodowych stowarzyszeń socjologicznych.

Nasze cele

grafika przedstawiająca kształt monitora i smartfona

integracja środowiska związanego ze studiami nad niepełnosprawnością

grafika przedstawiająca kartkę z notatnika, ołówek i wizytówkę


wymiana wiedzy oraz doświadczeń z zakresu badań nad niepełnosprawnością

grafika przerdsatwiąjaca zarys kuli ziemskiej i narzedzie do wyszukiwania w formie lupy

popularyzacja, upowszechnianie wyników prowadzonych badań oraz analiz

ikona - w centrum kształt tabletu i na jego tle dymki służace komunikacji


budowanie oraz podtrzymywanie sieci naukowców, praktyków
i aktywistów

Co nas wyróżnia

Dynamiczny rozwój

Znaczenie społeczne

Aplikacyjność badań

Socjologia niepełnosprawności to szybko rozwijająca się subdyscyplina naukowa, która gromadzi dużą liczbę badaczy oraz naukowców i może poszczycić się licznymi osiągnięciami naukowymi.

 Socjologia niepełnosprawności wychodzi poza środowisko akademickie w popularyzowaniu wyników badań oraz analiz dotyczących problematyki niepełnosprawności.  Przyczyniając się do budowania w społe

Aplikacyjny charakter badań sprawia, że socjologia niepełnosprawności ma coraz większe znaczenie w pokonywaniu wyzwań i w rozwiązywaniu problemów społecznych, dotyczących między innymi kwestii marginalizacji, wykluczenia czy stygmatyzacji osób z niepełnosprawnościami. 

Pluralizm metodologiczny

Szeroka perspektywa

Promocja aktywizmu

Badania prowadzone są  przy wykorzystaniu szerokiego spektrum metod i technik badawczych, od etnograficznych badań uczestniczących, przez podejście ilościowe operujące statystykami i wynikami badań sondażowych po rozmaite aplikacje jakościowych analiz dyskursu publicznego. Taka wielość perspektyw badawczych wynika z interdyscyplinarnego charakteru socjologii niepełnosprawności.

Socjologia niepełnosprawności ma intedyscyplinarny charakter. Przekracza granice tradycyjnych dziedzin naukowych i wkracza w nowe obszary  odkrywając nowych powiązania pomiędzy naukami społecznymi, medycznymi, prawnymi, ekonomicznymi oraz technicznymi.

Partycypacyjny charakter badań promujący aktywizm i emancypację osób z niepełnosprawnościami. Kładzie nacisk na włączanie badaczy z niepełnopsrawnością do projektowania i realziowania badań. Daje to możliwość wzbogacenia dotychczasowych modeli      wyjaśniających o perspektywy niedostępne sprawnym   przedstawicielom akademickiego świata.

Zarząd Sekcji

zdjęcie portretowe Jakuba Niedbalskiego

Jakub Niedbalski
Przewodniczący Sekcji

Zdjęcie Marioli Racław

Mariola Racław
Wiceprzewodnicząca Koordynatorka ds. wydarzeń cyklicznych

Zdjęcie portretowe Marty Sałkowskiej

Marta Sałkowska
Wiceprzewodnicząca Koordynatorka ds. współpracy ze środowiskiem młodych badaczy

dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, socjolog w Katedrze
Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii UŁ. Specjalizuje się w komputerowej analizie
danych jakościowych, metodach badań jakościowych, zagadnieniach socjologii niepełnosprawności i
socjologii sportu. Prowadzi badania poświęcone aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, w tym
dotyczące sytuacji społeczno-kulturowej, strukturalnej, polityczno-prawnej i ekonomicznej tej
kategorii osób i ich rodzin. Zajmuje się także badaniem podmiotów oraz instytucji wspomagających
osoby z niepełnosprawnościami.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych problematyce niepełnosprawności,
pomocy społecznej, a także metodologii badań jakościowych. Uczestniczył w kilku grantach i
projektach badawczo-naukowych (jako kierownik, wykonawca oraz ekspert) poświęconych
problematyce niepełnosprawności, sportu, metod badań jakościowych. Redaktor prowadzący
Przeglądu Socjologii Jakościowej, a także przewodniczący Sekcji Socjologii Niepełnosprawności
działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Za swoją działalność naukowo-badawczą
uzyskał kilkukrotnie nagrody oraz wyróżnienia.
Główne zainteresowania badawcze to: metody badań jakościowych, symboliczny interakcjonizm,
zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia organizacji, polityka społeczna, socjologia
niepełnosprawności, socjologia sportu, wykorzystanie nowych technologii i komputerowego
wspomagania w analizie danych jakościowych.
Prywatnie tata bliźniaków: Karolinki i Kubusia.

dr hab., prof. UW, socjolog. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jej główne
pola zainteresowań badawczych to socjologia rodziny oraz starzenia się i niepełnosprawności,
a także analizy polityki rodzinnej i ludnościowej w perspektywie socjologicznej.
Autorka artykułów, publikacji naukowych oraz analiz i ekspertyz dotyczących obszaru
pomocy społecznej, polityki rodzinnej i ludnościowej. Wspózałożycielka Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS. Laureatka II edycji Konkursu im.
E. Tarkowskiej na pracę naukową dotyczącą ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

doktor socjologii, pracuje w Instytucie Socjologii CC. Wykładowczyni
akademicka, badaczka studiów o niepełnosprawności, sojuszniczka osób z
niepełnosprawnościami. Współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przy
analizach związanych z sytuacją osób z niepełnosprawnościami (usługi asystenta, dostępność
opieki medycznej), monitorowała wdrażanie Konwencji ONZ o Prawach Osób z
Niepełnosprawnościami w wybranych instytucjach administracji centralnej w Polsce.
Członkini redakcji rocznika naukowego „Zoon Politikon” oraz Sekcji Socjologii
Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka książki „Matka Downa.
Piętno. Znaczenia. Strategie” (NOMOS 2015), artykułów naukowych dotyczących sytuacji
osób z niepełnosprawnościami, współautorka książki „Lista (nie)obecności.
Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych” (Collegium Civitas 2021).

Zdjęcie profilowe Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewiczb
Wiceprzewodnicząca Koordynatrorka ds. konktatów z otoczeniem

Grzegorz Całek
Wiceprzewodniczący Koordynator ds. wydawniczych i projektowych

DorotaŻuchowska-Skiba
Sekretarz Sekcji

doktor nauk społecznych, psycholog, socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej
i Pracy Socjalnej UŁ. Od wielu lat naukowo i jako praktyk zajmuje się kwestiami
wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami i dostępnością
instytucji szkolnictwa wyższego dla osób ze specjalnymi potrzebami. Autorka kilkunastu
publikacji z zakresu Disability Studies i wsparcia edukacyjnego dorosłych osób z niepełnosprawnościami.
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej,
na co dzień pracuje ze studentami z niepełnosprawnościami i w trudnej sytuacji zdrowotnej.

polityk społeczny, administratywista, socjolog, specjalista zarządzania, doktorant w Instytucie
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem
Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera, w którym prowadzi projekty, badania dotyczące
sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz uczniów z niepełnosprawnością
w systemie edukacji. Ponadto jest dyrektorem Instytutu Inicjatyw Pozarządowych,
w którym kieruje projektami, mającymi na celu rozwój sektora pozarządowego oraz
aktywizację rodziców w szkołach (w szczególności rozwój rad rodziców). Jest autorem
kilkudziesięciu publikacji książkowych i kilkuset artykułów specjalistycznych dla rodziców,
sektora pozarządowego, a także dotyczących obszaru niepełnosprawności, edukacji
i zarządzania.

dr, socjolożka na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu społecznych skutków rozwoju nowoczesnych technologii informatyczno-medialnych dla współczesnych społeczeństw oraz socjologii niepełnosprawności. Szczególną uwagę koncentruję na
aktywności ekonomicznej, społecznej, publicznej i obywatelskiej oraz indywidualnej osób
z niepełnosprawnościami wspieranej nowymi technologiami.

Więcej informacji na temat jej publikacji i podejmowanych  badań  na stonie https://home.agh.edu.pl/~zuchowsk/

Sekcja w liczbach

Członkowie Sekcji
0
Społeczność na FB
0

Dołącz do Sekcji

Socjologię niepełnosprawności tworzą nie tylko socjologowie, ale także przedstawiciele takich dziedzin i dyscyplin naukowych, jak: polityka społeczna, praca socjalna, psychologia, pedagogika, ekonomia czy prawo.

Zapraszamy do udziału w pracach Sekcji wszystkich, którzy prowadzą badania związane z szeroko pojętą tematyka niepełnosprawności niezależnie od reprezentowanej dziedziny czy dyscypliny naukowej.

Wspierają nas